جنگ سرد

 

کسی نمیداند اما جنگ سرد از همین اتاق شروع شد...

از او که دهانش را بسته و حرف های زیادی برای نگفتن دارد

و از من که با نگاه خنجر میکشم و توی ذهنم سرش داد میزنم.

 

/ 0 نظر / 47 بازدید